Prevádzkovateľ služby 3D tlač,

https://industrlab.sk
IČO: xxxxxx
903 01 Senec
tel. kontakt: +421 950 880 210
email:

týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri záväznej objednávke tovaru, nakladá v zmysle “Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov” /ďalej len OOÚ/.

Základ

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky a uzatvorenie zmluvy potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného služby a pre komunikáciu so zákazníkom podľa §13 ods.1 bod b) OOÚ.

Potrebné údaje

Osobné údaje, ktoré od Vás pri objednávke tovaru potrebujeme sú:

Meno, Priezvisko, Adresa na doručenie tovaru, Telefónne číslo, E-mail.
V prípade firmy, treba doplniť Názov firmy, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH.


Doba spracovania

Na účely fakturácie, evidencie, úhrad, vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovar, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je firma xxxx, s.r.o. oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby/tovaru, ktorej ste boli účastníkom a to počas nevyhnutnej doby, z pravidla 10 rokov na účely archivácie účtovníctva na základe zákona o účtovníctve.

Práva zákazníka

Ako zákazník – dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom uloženým v databáze prevádzkovateľa, taktiež máte právo požadovať ich opravu alebo vymazanie.

Všetky vaše práva môžete podľa ustanovení § 21 až § 28 OOÚ uplatniť písomne. /E-mailom na adresu: , prípadne poštou na adresu sídla spoločnosti xxxxx s.r.o.

Ak máte podozrenie z neoprávneného spracúvania vašich osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 OOÚ. Návrh môžete podať na: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Sprístupnenie údajov

Zo zákona § 100 OOÚ plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia vašej zásielky.